Appreciation Awards
2018

Name of the student Class
Kyra Spall I
Prabhnoor Singh II
Ananya Jain III
Kashvi Prasad IV
Lavanya Sharma V
Banaj Kathuria VI
Lavisha Oberoi VII
Devanshi Singh VIII
Samiksha Manaktala VIII
Harsh Mahajan IX
Madhur Chhabra X
Ujjwal Sharma XI
Soumya Kanna XI